Zainspiruj się - pasja do podróżowania - KONKURS

Regulamin konkursu „Zainspiruj się - pasja do podróżowania’’

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem") określa warunki i zasady udziału oraz przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Zainspiruj się - pasja do podróżowania” (zwanego dalej: "Konkursem").
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Biuro Podróży ITAKA Salon Firmowy ul. Miłosza 2 lok. 11, 15-265 Białystok (zwana dalej: "Organizatorem" lub „BP ITAKA Salon Firmowy Galeria Biała”).
 3. Konkurs prowadzony jest na profilu Salon Firmowy Biura Podróży Itaka Galeria Biała w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ItakaBialystokGaleriaBiala/, (zwana dalej “Fanpage”).
 4. Osoby, które zgodnie z poniższymi warunkami uczestnictwa wezmą udział w konkursie zwane są dalej Uczestnikami.
 5. Informujemy, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji.
 6. Organizator korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
 7. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem Organizatora, jego pracowników i ich najbliższej rodziny.
 2. Konkurs trwa od momentu umieszczenia postu o Konkursie na profilu Itaka Konin na Facebooku w dniu 05.06.2018 do dnia 30.06.2018 do godz. 23:59.
 3. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  2. wpisanie przez Uczestnika jednego komentarza pod postem konkursowym „Zainspiruj się pasją do podróżowania” z dnia 05.06.2018. Komentarz musi zawierać kilka zdań odnośnie najpiękniejszego miejsca odwiedzonego przez Uczestnika i zainspirować do odwiedzania go przez innych. Mogą to być regiony turystyczne, miejscowości, kraje lub nazwy atrakcji turystycznych.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.
 5. Jedna osoba może przesłać tylko jeden komentarz w wyznaczonym terminie, wpisy przesłane po 30.06.2018 nie biorą udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jeden komentarz. W razie zgłoszenia przez Uczestnika kilku wpisów, w Konkursie weźmie udział ten zgłoszony najwcześniej.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony,  próby obejścia Regulaminu, podejmowania działań naruszających interesy lub godzące w wizerunek Organizatora lub podejmowania działań sprzecznych z prawem lub z dobrymi obyczajami, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. Wykluczenie może nastąpić na podstawie subiektywnej oceny Organizatora Konkursu.

 

§ 3. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY - ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

 • Nad przestrzeganiem zasad określonych w niniejszym Regulaminie czuwa Komisja Konkursowa w składzie:
  1. Magdalena Żukowska
  2. Justyna Jaczyńska
  3. Roksana Fidziukiewicz
  4. Natalia Bruszewska
 • Komisja Konkursowa wybierze Zwycięzcę na podstawie subiektywnej oceny wszystkich wpisów w wyznaczonym terminie. Wygrywa najciekawszy komentarz pod względem oryginalności i unikatowości treści własnego autorstwa.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności regulowaną przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).
 • Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na Funpage Organizatora  nie  później niż 30.06.2018 i jednocześnie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku. Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej telefon odbiorcy nagrody.
 • Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

 

§ 4. NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw upominków wakacyjnych od Organizatora.
 2. Fundatorem Nagrody jest Organizator.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę, ani nagrodę innego rodzaju.
 4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.
 5. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy w siedzibie Organizatora. Zwycięzca odbierając Nagrodę wyraża zgodę na publikację zdjęcia z jej wręczenia i publikację swojego wizerunku na Funpage Organizatora.
 6. W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy konkursu w ciągu 30 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej Nagroda zostaje anulowana.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź podania błędnych danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku Nagroda przepada.
 8. Wartość Nagrody przewidzianej w Konkursie podlega  podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r., poz. 2032 z późn. zm).

 

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przesyłki.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 1. Uczestnik wraz ze zgłoszeniem wpisu udziela Organizatorowi prawa wykorzystania treści wpisu bądź jego elementów w serwisach internetowych i mediach społecznościowych.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.